Zariadenie nie len pre seniorov poskytuje tieto služby

 • komplexnú 24 hodinovú starostlivosť
 • pravidelné lekárske vizity
 • domov seniorov poskytuje pravidelné sesterské vizity
 • prevenciu preležaním
 • ošetrovanie rán a preležanín
 • prevenciu komplikácií z imobility
 • ošetrovateľskú rehabilitáciu
 • fyzioterapiu
 • zhotovenie EKG záznamu
 • starostlivosť o tracheostromické kanyly a odsávanie
 • starostlivosť o sondy a kŕmenie cez sondy
 • podávanie kyslíka podĺa potreby
 • nácvik sebestatočnosti a mobilizácie
 • aktivizáciu (podobne ako dom pre seniorov) a socializáciu,
 • podávanie liekov, liečivých prípravkov a infúznej terapie
 • manažment bolesti
 • odber biologického materiálu
 • 5-krát denne strava podľa diéty
 • elektrická polohovateľná posteľ
 • pravidelná výmena posteľného prádla
 • konzultovanie zdravotného stavu a liečebného postupu
  s odbornými lekármi
 • LED televízor v každej izbe

Doba poskytovania starostlivosti nie je časovo obmedzená

Lôžko 30€/deň

Zariadenie nemá uzavretý zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami